เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา​

โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์

     โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์ เป็นโรงเรียนสอนขับรถยนต์เอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 25 ปี โดยเริ่มเปิดการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 และในปี 2554 กรมการขนส่งทางบก ส่วนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกได้ส่งเสริมให้สถานบันเอกชนเปิดโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานรับรองจากกรมการขนส่ง สามารถอบรมและสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย โดยเปิดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ผู้ที่ต้องการฝึกขับรถยนต์มีความรู้เกี่ยวกับ การขับรถที่ถูกวิธี กฎหมายจาราจรและมารยาทในการใช้รถบนท้องถนน และ การดูแลรักษาเครื่องยนต์ โดยใช้สนามฝึกหัดและบุคคากรที่ผ่านมาตราฐานจากกรมการขนส่ง ภายใต้การดูและและควบคุมมาตราฐานของกรมการขนส่งทางบก โดยโรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์ได้เปิดการสอนในหลักสูตรรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ รถที่ใช้เพื่อการขนส่ง สามารถ เรียน อบรม และ สอบใบขับขี่ที่สนามของโรงเรียนได้เลย เพียบพร้อมไปด้วยบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสนามที่มีมาตรฐานบนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ บนถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์

     ทั้งนี้จุดประสงค์ที่ทางโรงเรียนมุ่งเน้นยังต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยการปลูกฝังจิตสำนึกและมารยาทในการใช้รถบนท้องถนนอีกด้วย เมื่อนักเรียนเรียนครบหลักสูตรทางโรงเรียนสามารถดำเนินการทดสอบความรู้และความสามารถของผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้ที่ผ่านการทดสอบโรงเรียนจะออกหนังสือรับรองให้เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่กรมการขนส่ง

นโยบายคุณภาพ​

จุดประสงค์สำคัญที่ทางโรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์ มุ่งเน้นคือต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยการสร้างผู้ขับขี่มีคุณภาพ, ให้ความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัยและถูกต้อง, ปลูกฝังจิตสำนึกและมารยาทในการใช้รถบนท้องถนน ซึ่งทักษะต่างๆเหล่านี้ จะสามารถทำให้นักเรียนของทางโรงเรียน นำความรู้ที่ได้จากครูผู้ฝึกสอนและวิทยากรไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ

ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยการสร้างคนขับรถที่มีคุณภาพ

ให้ความรู้ในการขับขี่
อย่างปลอดภัยและถูกต้อง

ปลูกฝังจิตสำนึกและมารยาท
ในการใช้รถบนท้องถนน