หลักสูตร

อัตราค่าเรียน

รถยนต์

หลักสูตรเรียนพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน

 • 15 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง และ ทฤษฎี 5 ชั่วโมง 6,000 บาท
 • 20 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 15 ชั่วโมง และ ทฤษฎี 5 ชั่วโมง 8,000 บาท
 • 25 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง และ ทฤษฎี 5 ชั่วโมง 9,800 บาท

หลักสูตรเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ (ไม่สอบใบขับขี่)

 • ภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง 3,000 บาท
 • ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง 4,500 บาท
 • ภาคปฏิบัติ 15 ชั่วโมง 6,000 บาท
 • ภาคปฏิบัติ  20 ชั่วโมง 7,800 บาท
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

รถจักรยานยนต์

หลักสูตรเรียนพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน

 • 15 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง และ ทฤษฎี 5 ชั่วโมง 1,000 บาท

รถเพื่อการขนส่ง บ2 ท2

หลักสูตรเรียนพร้อมสอบที่โรงเรียน

 • 30 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง และ ทฤษฎี 10 ชั่วโมง

 • 41 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 27 ชั่วโมง และ ทฤษฎี 14 ชั่วโมง

Previous slide
Next slide

หลักสูตรขับรถยนต์

ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ

ระยะเวลารวม 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี

เนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จำนวน 5 ชั่วโมง ดังนี้

 • วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฏหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)  (1 ชั่วโมง 30 นาที)
 • วิชาการขับขี่รถอย่างปลอดภัย  (2 ชั่วโมง)
 • วิชาจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ  (1 ชั่วโมง)
 • วิชาข้อปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล  (30 นาที)

ภาคปฎิบัติ

เนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จำนวน 10 ชั่วโมง ดังนี้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์

 • การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
 • การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
 • การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
 • การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
 • การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
 • การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดา
  หรือเกียร์อัตโนมัติ
 • การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่างๆ
 • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

2. การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ

 • การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
 • การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
 • การขับรถทางแคบ
 • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
 • การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่างๆ
 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
 • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
 • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
 • การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
 • การหยุดรถบนทางราบ
 • การปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

 

3. ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

 • นักเรียนสามารถเลือกเส้นทางที่ต้องการขับขี่
  หรือที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

* หมายเหตุ เนื้อหาและชั่วโมงการเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียน และ การเลือกเส้นทางขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมของครูผู้สอน

หลักสูตรรถจักรยานยนต์

ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ

ระยะเวลารวม 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี

เนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จำนวน 5 ชั่วโมง ดังนี้

 • วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฏหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)  (1 ชั่วโมง 30 นาที)
 • วิชาการขับขี่รถอย่างปลอดภัย  (2 ชั่วโมง)
 • วิชาจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ  (1 ชั่วโมง)
 • วิชาข้อปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล  (30 นาที)

ภาคปฎิบัติ

เนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จำนวน 10 ชั่วโมง ดังนี้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์

 • เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับขี่
 • การใช้ขาตั้งและการจูงรถจักรยานยนต์
 • ส่วนประกอบสำคัญและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์
 • การตรวจเช็คก่อนขับขี่
 • ท่าการขับขี่
 • การออกรถและหยุดรถ

2. การฝึกหัดขับรถตามท่าต่างๆ

 • การออกรถและการเร่งเครื่อง
 • การใช้เบรก
 • การควบคุมความเร็ว
 • การเข้าโค้ง
 • การทรงตัวที่ความเร็วต่ำ
 • การขับขี่ในทางแคบ
 • การเข้าโค้งและการทรงตัวคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
 • การขับขี่บนทางลาดชัน
 • การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย
 • กฎจราจรและมารยาทในการใช้รถ

* หมายเหตุ เนื้อหาและชั่วโมงการเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียน